Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Stellung der Angaben - Θέση των προσδιορισμών


                                     

                                         Zeit =χρόνος / Art= τρόπος /         Ort=τόπος

Familie Alexiou fliegt   im Juli           mit dem Flugzeug    nach Paros.


                                       ΠΟΤΕ;           ΠΩΣ;                      ΠΟΥ;    
Σε μια πρόταση στα φερμανικά πρώτα μπαίνουν οι χρονικοί προσδιορισμοί.

    Temporale Angaben (χρονικός προσδιορισμός)
heute Morgen
Dienstag Mittag
Anfang September
Ende August
Mitte Juli
im Juli
täglich
im letzten Jahr
bald

Ακολουθούν οι τροπικοί:
Modale Angaben (τροπικός προσδιορισμός)
mit dem Bus
mit dem Zug
mit dem Schiff
mit der U-Bahn
zu Fuß

Στο τέλος μπαινουν οι τοπική προσδιορισμοί:
Nach Spanien.
 Auf die Insel