Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

Possessivartikel


Κτήτο-
ρας
κτήμα

Kasus
(πτώση)      
Singular
Plural
Maskulin
Feminin
Neutrum
ich
Nominativ   
mein Vater
meine Mutter
mein Kind
meine Eltern
Genitiv
meinesVaters
meiner Mutter
Meines Kindes
meiner Eltern
Dativ
meinem Vater
meiner Mutter
meinem Kind
meinen Eltern
Akkusativ
meinen Vater
meine Mutter
mein Kind
meine Eltern
du   
Nominativ  
dein Vater
deine Mutter
dein Kind
deine Eltern
Genitiv
deines Vaters
deiner Mutter
deines Kindes
deiner Eltern
Dativ
deinem Vater
deiner Mutter
deinem Kind
deinen Eltern
Akkusativ
deinen Vater
deine Mutter
dein Kind
deine Eltern
er / es
Nominativ
sein Vater
seine Mutter
sein Kind
seine Eltern
Genitiv
seines Vaters
seiner Mutter
seines Kindes
seiner Eltern
Dativ
seinem Vater
seiner Mutter
seinem Kind
seinen Eltern
Akkusativ
seinen Vater
seine Mutter
sein Kind
seine Eltern
sie
Nominativ
ihr Vater
ihre Mutter
ihr Kind
ihre Eltern
Genitiv
ihres Vaters
ihrer Mutter
ihres Kindes
ihrer Eltern
Dativ
ihrem Vater
ihrer Mutter
ihrem Kind
ihren Eltern
Akkusativ
ihren Vater
ihrMutter
ihr Kind
ihre Eltern
wir
Nominativ
unser Vater
unsere Mutter
unser Kind
unsere Eltern
Genitiv
unseres Vaters
unsererMutter
unseresKindes
unserer Eltern
Dativ
unseremVater
unsererMutter
unserem Kind
unseren Eltern
Akkusativ
unseren Vater
unsere Mutter
unser Kind
unsere Eltern
ihr
Nominativ
euer Vater
eure Mutter
euer Kind
eure Eltern
Genitiv
eures Vaters
eurer Mutter
eures Kindes
eurer Eltern
Dativ
eurem Vater
eurer Mutter
eurem Kind
euren Eltern
Akkusativ
euren Vater
eure Mutter
euer Kind
eure Eltern
sie   
Nominativ
ihr Vater
ihre Mutter
ihr Kind
ihre Eltern
Genitiv
ihres Vaters
ihrer Mutter
ihres Kindes
ihrer Eltern
Dativ
ihrem Vater
ihrer Mutter
ihrem Kind
ihren Eltern
Akkusativ
ihren Vater
ihre Mutter
ihr Kind
ihre Eltern
Sie
Nominativ
Ihr Vater
Ihre Mutter
Ihr Kind
Ihre Eltern
Genitiv
Ihres Vaters
Ihrer Mutter
Ihres Kindes
Ihrer Eltern
Dativ
Ihrem Vater
Ihrer Mutter
Ihrem Kind
Ihren Eltern
Akkusativ
Ihren Vater
Ihre Mutter
Ihr Kind
Ihre Eltern